សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn | M479fdn/PT405

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn

$420.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Function: Print, copy, scan, fax, email
 • Print speed letter: Up to 28 ppm (black and color)
 • Auto duplex printing; Scan to email; 50-sheet ADF; 2 paper trays (standard)
 • Best-in-class security - detect and stop attacks
 • Monthly duty cycle: Up to 50,000 pages

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : M479fdn

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn

Overview

 • Print, copy, scan, fax, email
 • Print speed letter: Up to 28 ppm (black and color)
 • Auto duplex printing; Scan to email; 50-sheet ADF; 2 paper trays (standard)
 • Best-in-class security - detect and stop attacks
 • Monthly duty cycle: Up to 50,000 pages

Specifications

HP Data Sheet

HP Color LaserJet Pro MFP M479 Series Printer

Functions

Print, copy, scan, fax, email

Print speed, black (normal)

Up to 28 ppm

Print speed, color (normal)

Up to 28 ppm

First page out (ready) black

As fast as 9.3 sec

First page out (ready) color

As fast as 10.9 sec

Resolution (black)

600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi

Resolution (color)

600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi

Resolution technology

HP ImageREt 3600, PANTONE® calibrated

Monthly duty cycle

Up to 50,000 pages


Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.

Recommended monthly page volume

750 to 4000

[13]

[13] HP recommends that the number of pages per month of imaged output be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period

Print Technology

Laser

Display

4.3 intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD)

Number of print cartridges

4 (1 each black, cyan, magenta, yellow)

Replacement cartridges

AMS: For distribution and use in North America and Latin America only: HP 414A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages), W2020A; HP 414A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2021A; HP 414A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2022A; HP 414A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2023A; HP 414x Black LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2020x; HP 414x Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2021x; HP 414x Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2022x; HP 414x Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2023x; EMEA: For distribution and use in Europe, Middle East, Russia, CIS, and Africa only: HP 415A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages), W2030A; HP 415A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2031A; HP 415A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2032A; HP 415A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2033A; HP 415x Black LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2030x; HP 415x Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2031x; HP 415x Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2032x; HP 415x Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2033x; APJ: For distribution and use only in Asia Pacific only: HP 416A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages), W2040A; HP 416A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2041A; HP 416A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2042A; HP 416A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages), W2043A; HP 416x Black LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2040x; HP 416x Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2041x; HP 416x Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2042x; HP 416x Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages), W2043x

[4]

[4] Toner cartridges designed for distribution and use within a designated region only; will not work outside of designated region.

Product disclaimer

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.


http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Product disclaimer

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.


http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Print languages

HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster

Automatic paper sensor

No

Paper trays, standard

2

Paper trays, maximum

3

Mobile Printing Capability

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Roam capable for easy printing

Connectivity, standard

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE)

Security management

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall and ACL; control panel lock, certificates configuration, UPD PIN printing, Syslog, signed firmware, administrator settings, access control, 802.1x authentication (EAP-TLS, and PEAP); Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, compatible with optional HP JetAdvantage Security Manager

Minimum system requirements

2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, OS hardware requirements see apple.com


2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see microsoft.com

Compatible operating systems

Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd

Memory, standard

512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

Memory, maximum

512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

Printer management

HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)

Supported network protocols

TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Stateful via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

Paper handling input, standard

50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF)

Paper handling output, standard

150-sheet output bin

Duplex printing

Automatic (default)

Envelope input capacity

Up to 15 envelopes

Finished output handling

Sheetfeed

Media sizes supported

Tray 1, Tray 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); Automatic duplexer: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)

Media sizes, custom

Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.94 x 5.83 to 8.5 x 14 in

Media types

Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes

Supported media weight

Tray 1: 16 to 47 lb bond (up to 52 lb with HP Color laser glossy photo papers); Tray 2: 16 to 43 lb bond (up to 47 lb with postcards, up to 52 lb with HP Color laser glossy photo papers); optional Tray 3: 16 to 43 lb bond (up to 47 lb with postcards, up to 40 lb with HP Color laser glossy photo papers); Automatic duplexer: 16 to 43 lb bond

Media weights by paper path

Tray 1: 60 to 176 g/m² (up to 200 g/m² with postcards and HP Color laser glossy photo papers); Tray 2: 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 200 g/m² HP Color laser glossy photo papers): optional Tray 3: 60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² with postcards, up to 150 g/m² Glossy media); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m²

Power

110-volt input voltage: 110 to 127 VAC ( /- 10%), 60 Hz ( /- 3 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier)

Power consumption

550 watts (Active Printing), 20 watts (Ready), 0.7 watts (Sleep), 0.7 watts (HP auto-off/auto-on), 0.06 watts (auto-off/manual on), 0.06 watts (Off)

Energy efficiency

CECP; ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver

Operating temperature range

50 to 90.5°F

Operating humidity range

30 to 70% RH (non-condensing)

Software included

No software solutions are included in the Box, only on http://hp.com, http://123.hp.com/laserjet

FCC

FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments

Warranty

One-year, next-business day, onsite warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. (wty code 4G; wty ID A001)

Dimensions (W X D X H)

16.4 x 18.6 x 15.7 in

Dimensions Maximum (W X D X H)

16.8 x 25.7 x 16.3 in

Weight

51.6

Package weight

58.9 lb

What's in the box

HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 preinstalled Introductory HP LaserJet Toner cartridges (Black~2400 pages, Cyan, Magenta, Yellow: ~1200 pages); In-box documentation (Getting Started Guide, Install Poster); warranty card (Where required); Internet connection is required to set up the printer. HP printer software is available at www.hp.com/support; Power cord

Cable included

Yes, 1 USB cable (AP only); No, please purchase USB cable separately (Americas, EMEA); Yes, fax cable

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018