សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M181fw | M181FW/PT330

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M181fw

$355.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
 • Functions Print, Copy, Scan, Fax
 • Print speed: Up to 16 ppm 
 • Duty cycle (monthly, A4) Up to 30,000 pages
 • First page out (ready): Black: As fast as 11.8 sec, Color: As fast as 13.5 sec 

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model: M181fw

Personal Laser Multifunction Printers

HP Color LaserJet Pro MFP M181fw(T6B71A)

Overview

Get vibrant colour, wireless versatility, easy mobile printing, and fast print speeds to drive efficiency – for a great value.1,2

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Features

Increase versatility with a colour MFP

Get fast print speeds and rapid first page out time (FPOT).

Breeze through print, scan, copy, and fax tasks, using the automatic document feeder (fax and ADF available on M181fw only).

Help save energy with HP Auto-On/Auto-Off Technology.3

Get quick and easy printing directly at the control panel.

 

More. Performance, and Protection.

Count on high-quality colour with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. 4

Get the Original HP quality you paid for with anti-fraud technology.

Speed through print jobs right out of the box, using preinstalled Original HP Toner cartridges.

 

Easy mobile printing and scanning – HP Smart app

Print and scan from your smartphone, and easily order toner, with the HP Smart app.5

Have confidence in your connection with steady performance from dual band Wi-Fi®.2

Connect your smartphone or tablet directly to your printer – and easily print without accessing a network.6

Simply tap the print button on your smartphone or tablet to print.1

Specifications

Functions

 

Functions

 • Print, Copy, Scan, Fax

Multitasking supported

Yes

Printing specifications

 

Print speed black:

Normal: Up to 16 ppm 1 

Print speed color:

Normal:Up to 16 ppm 1 

First page out (ready)

Black: As fast as 11.8 sec
Color: As fast as 13.5 sec 2 

Duty cycle (monthly, A4)

Up to 30,000 pages

Recommended monthly page volume

150 to 1,500

Print technology

Laser

Print quality black (best)

Up to 600 x 600 dpi

Print quality color (best)

Up to 600 x 600 dpi

Print Resolution Technologies

HP ImageREt 3600

Print languages

 • HP PCL 6
 • HP PCL 5c
 • HP postscript level 3 emulation
 • PCLm
 • PDF
 • URF

Display

 • 2-Line LCD

Processor speed

800 MHz

Automatic paper sensor

No

Replacement cartridges

CF510A HP 204A Black LaserJet Toner Cartridge (1, 100 pages)
CF511A HP 204A Cyan LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
CF512A HP 204A Yellow LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
CF513A HP 204A Magenta LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
CF530A HP 205A Black LaserJet Toner Cartridge (1,100 pages)
CF531A HP 205A Cyan LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
CF532A HP 205A Yellow LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
CF533A HP 205A Magenta LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Connectivity

HP ePrint capability

Yes

Mobile printing capability

HP ePrint
Apple AirPrint™
Mopria™-certified
Wireless Direct Printing

Wireless capability

 • Built-in 802.11 b/g/n
 • Authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.11x
 • Encryption via AES or TKIP
 • WPS
 • Wi-Fi Direct

Connectivity, standard

 • Hi-Speed USB 2.0 port
 • Built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless
 • Fax port

Network ready

Standard built-in Ethernet 802.11 b/g/n; Wi-Fi operates as both an AP (with Wi-Fi Direct) and STA

Minimum system requirements

 • Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.

 

 • Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1.5 GB available hard disk space, Internet required, USB

Compatible operating systems

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1.5 GB available hard disk space, Internet required, USB. Linux (For more information, see http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (For more information, see http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
(Not supporting Windows® XP (64-bit) and Windows Vista® (64-bit). Not all Compatible Operating Systems are supported with INBOX software; Full solution software available only for Windows 7 and newer; Legacy Windows Operation Systems (XP, Vista, and equivalent servers) get print drivers only; Windows Server OS install driver only; Windows RT OS for Tablets (32/64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS; Linux systems use in-OS HPLIP software)

Memory specifications

Memory

256 MB DDR, 128 MB Flash

Maximum memory

256 MB DDR, 128 MB Flash

Paper handling

Paper handling input, standard

150-sheet input tray

Paper handling output, standard

 • 100-sheet output bin

Maximum output capacity (sheets)

Up to 100 sheets (10 mm stack height)

Duplex printing

 • Manual (driver support provided)

Media sizes supported

 • Executive (184 x 267 mm)
 • Oficio (216 x 330 mm)
 • 102 x 152 mm
 • 127 x 203 mm
 • A4 (210 x 299 mm)
 • A5 (148 x 210 mm)
 • A6 (105x148 mm)
 • B5(JIS) (182 x 257 mm)
 • B6(JIS) (128 x 182 mm)
 • 100 x 150 mm
 • Oficio (216 x 340 mm)
 • 16K (195 x 270 mm)
 • 16K (184 x 260 mm)
 • 16K (197 x 273 mm)
 • Postcard(JIS) (100 x 147 mm)
 • Double Postcard(JIS) (147 x 200 mm)
 • Envelope #10 (105 x 241 mm)
 • Envelope Monarch (98 x 191 mm)
 • Envelope B5 (176 x 250 mm)
 • Envelope C5 (162 x 229 mm)
 • Envelope DL (110 x 220 mm)
 • A5-R (210 x 148 mm)

Media sizes, custom

 • 76 x 127 to 216 x 356 mm

Media types

Paper (bond, brochure, coloured, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock

Media weight, supported

60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver.

Media weights, supported ADF

70 to 90 g/m²

Scanner specifications

Scanner type

Flatbed, ADF

Scan file format

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Scan resolution, optical

Up to 300 dpi (colour and monochrome, ADF); Up to 1200 dpi (colour and monochrome, flatbed)

Scan size, maximum

215.9 x 297 mm

Scan size (ADF), maximum

215.9 to 355.6 mm

Scan size (ADF), minimum

148.5 x 210 mm

Scan speed (normal, A4)

Up to 14 ppm 3 

Duplex ADF scanning

No

Automatic document feeder capacity

Standard, 35 sheets

File Format Supported

 • PDF
 • JPG

Scan input modes

 • Copy
 • HP Scan software
 • User application via TWAIN or WIA

Copier specifications

Copy speed (normal)

Black: Up to 16 ppm
Color: Up to 16 ppm
(First Copy Out and Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)

Copy resolution (black text)

Up to 600 x 600 dpi

Copy resolution (color text and graphics)

Up to 600 x 600 dpi

Copy reduce / enlarge settings

25 to 400%

Copies, maximum

Up to 99 copies

Fax specifications

Faxing

Yes

Fax transmission speed

33.6 kbps (maximum), 14.4 kbps (default) 4 

Fax memory

Up to 1,300 pages

Fax Resolution Black (best)

Up to 300 x 300 dpi

Fax Speed Dials, Maximum Number

Up to 120 numbers

Fax Broadcast Locations

119

Power and operating requirements

Power

Input voltage: 220 to 240 VAC ( /- 10%), 50 Hz ( /- 3 Hz), 60 Hz ( /- 3 Hz)

Power consumption

337 watts (Active Printing), 8.0 watts (Ready), 1.0 watts (Sleep), 0.1 watts (Manual-Off), 0.1 watts (Auto-Off/Manual-On), 1.0 watts (Auto-Off/Wake on LAN) 5 

Energy efficiency

 • CECP

Blue Angel compliant

 • Yes, Blue Angel RAL-UZ 205

Operating temperature range

15 to 30ºC

Recommended operating humidity range

30 to 70% RH

Acoustic power emissions (ready)

2.6 B(A)

Acoustic pressure emissions bystander (active, printing)

48 dB(A)(Monochrome)
49 dB(A) (Colour)

Dimensions and weight

Minimum dimensions (W x D x H)

420 x 380 x 341.2 mm

Maximum dimensions (W x D x H)

435 x 435 x 343 mm

Weight

16.3 kg

Package weight

19.5 kg

What's included

What's in the box

HP Colour LaserJet Pro MFP M181fw
Introductory HP LaserJet Colour cartridges (700 pages colour composite (C/Y/M) and 800 pages black)
Installation guide
Printer documentation and software on CD-ROM
Power cord
USB cable 7 

Cable included

Yes, 1 USB cable

Replacement cartridges

 • CF510A HP 204A Black LaserJet Toner Cartridge (1, 100 pages)
 • CF511A HP 204A Cyan LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
 • CF512A HP 204A Yellow LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
 • CF513A HP 204A Magenta LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
 • CF530A HP 205A Black LaserJet Toner Cartridge (1,100 pages)
 • CF531A HP 205A Cyan LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
 • CF532A HP 205A Yellow LaserJet Toner Cartridge (900 pages)
 • CF533A HP 205A Magenta LaserJet Toner Cartridge (900 pages)

Software included

For Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, online user manuals, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver, HP Fax Application; For Mac OS: Welcome Screen, directs users to http://www.HP.com or OS App Source for LaserJet Software

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018