ទាក់ទងផ្ទាល់

អតិថិជន
DEALERS

Pacific Computer

Mobile 023 219 289
Email pp@pacific.com.kh
Website http://www.pacific.com.kh
Address #56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Pacific Computer Co.,Ltd

 Perfect Solution Provider

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

            We backed up our sales with a strong technical staffs of 50 and providing sells and services in both Phnom Penh, the capital city, and Siem Reap, the ancient city of Angkor Wat.

         :: Our goal is to become a worry Free, turnkey solution provider to take care all aspects of implementing a solution. We have the ability to design, sourcing, install, integrate and maintain a solution system for customers.  

          :: Past Projects:

- Design and install in-room Internet access for four stars
  hotels in Phnom Penh. Complete with custom designed
  billing system.

- Design and implement hotel software for four stars hotel
  and apartment complex in Phnom Penh.

- Design, hosting and maintain Web pages for various
  business in Cambodia, includes a real time Internet
  radio broadcast system,complete with user registration,
  billing, and Credit card receive module.

- Design and install finger print time card systems for various
  factories in Cambodia.

- Design and install camera security systems, digital video
  recorder (DVR),and door lock security systems for company,
  house, and factories.

- Design and install office telephone systems
  (PABX / IP-PBX SYSTEM) in organization.

Phnom Penh:

                        #56AB, Street 105, Boeung Keng Kang III,

                        Phnom Penh City, Cambodia.

                        Tel : (855) 23-219 289

                        E-mail: pp@pacific.com.kh

                        Website: www.pacific.com.kh

 

Distributor Certificate

 

Distributor Certificate In 2017

Techfine
UPS/BATTERY/INVERTER
Certificate No.:C0017013
The Reliable Choice of Power Systems Authorized Certificate Proudly Recognizes Pacific Systems
As An Official Distributor, In Cambodia Approved by Lagychoue Foshan Techfine Electronic Co.,Ltd
Authorized Time: Sep.01st, 2017 to Aug.31st ,2019
Authorized Signature: Foshan Techfine Electronic Co.,Ltd

Distributor Certificate In 2017

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2017 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Distributor Certificate In 2016

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2016 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Distributor Certificate In 2015

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2015 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Distributor Certificate In 2014

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2014 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Distributor Certificate In 2013

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2013 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Distributor Certificate In 2012

ThreeAce
UPS/BATTERY/INVERTER
Certificate No.:C0012013
The Reliable Choice of Power Systems Authorized Certificate Proudly Recognizes Pacific Systems
As An Official Distributor, In Cambodia Approved by Lagychoue Foshan Techfine Electronic Co.,Ltd
Authorized Time: Dec.01st, 2012 to Dec.31st ,2014
Authorized Signature: Foshan Techfine Electronic Co.,Ltd

Distributor Certificate In 2012

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2012 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Distributor Certificate In 2011

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2011 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

 

Distributor Certificate In 2010

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2010 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

 

Distributor Certificate In 2009

TP-LINK
The Reliable Choice Proudly Recognizes Pacific Systems As An Official Distributor In Cambodia 2009 Approved By Jeffrey Chao Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

  • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
  • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
  • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
  • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
  • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
  • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / CONNECT WITH US

ផ្នែកលក់ / SHOWROOM

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម / SERVICE

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018