សូមសាកសួរពត៌មានលំអិតមុនពេលកុម្ម៉ង់ទំនិញនេះ។ សូមហៅទៅកាន់លេខ 023 219 289

Please confirm stock avaliable before process order. Confirm now, call 023 219 289

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M183fw | M183fw/PT295

Printer HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

$310.00

023 219 289
​ចែករំលែក
លក្ខណៈសម្បត្តិ​ពិសេស​
 • Functions: Print, Copy, Scan, Fax
 • Apple AirPrint™; HP ePrint; Mopria™; Wireless direct printing
 • Automatic document feeder
 • Print speed, black/color: 11 - 20 ppm
 • Duty cycle (monthly, letter): Up to 30,000 pages

លក្ខខ័ណ្ឌ​ចាំបាច់នៃ​ផលិតផលនេះ

អ្នកលក់

Model : M183fw

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Overview

 • Functions: Print, Copy, Scan, Fax
 • Apple AirPrint™; HP ePrint; Mopria™; Wireless direct printing
 • Automatic document feeder
 • Print speed, black/color: 11 - 20 ppm
 • Duty cycle (monthly, letter): Up to 30,000 pages

Specifications

More Information
SKU
Sku 7KW56A
PRINT
Print speed, black 11 - 20
Color or black Color
Print speed, color 11 - 20
CATEGORY
Product type Laser printers
Family brand LaserJet
USAGE
Perfect for Small medium business
FEATURES
Functions Print scan copy and fax
Features Automatic document feeder
PRINTING MEDIA HANDLING
Finished output handling Sheetfeed
Envelope input capacity Up to 15 mm (Recommended only 5 envelopes or less at a time)
Output capacity Up to 100 sheets (10 mm stack height)
Maximum output capacity (sheets) Up to 100 sheets (10 mm stack height)
Standard output capacity (transparencies) 10 mm stack height
Media type and capacity, tray 1 15 mm stack height for 20# paper(75 g/m²)
Media type and capacity, ADF 35 sheet of 20 lb plain paper
Paper handling input, standard 150-sheet input tray
Input capacity Up to 150 sheets (15 mm stack height) in Tray 1
Paper handling output, standard 100-sheet output bin
Standard output capacity (envelopes) 10 mm stack height
Maximum input capacity (sheets) Up to 150 sheets (15 mm stack height) in Tray 1
DISPLAY SPECIFICATIONS
Display 2-Line LCD
Display area (metric) 57.58 x 11.88 mm
Display area (imperial) 2.27 x 0.47 in
ENVIRONMENTAL
Acoustic pressure emissions bystander (active, printing) 48 dB(A)(Mono); 49 dB(A) (Color)
Acoustic pressure emissions bystander (active scan) 45 dB(A) (Mono); 42 dB(A) (Color)
Non-Operating Humidity Range 0 to 95% RH
Operating humidity range 10 to 80% RH
Storage temperature range -20 to 40°C
Operating temperature range 10 to 32.5°C
Acoustic power emissions 6.2 B(A) (Mono); 6.3 B(A) (Color)
Recommended operating temperature range 15 to 27°C
Acoustic power emissions (ready) 2.6 B(A)
Acoustic pressure emissions bystander (ready) 16 dB(A)
SCAN SPEED
Scan speed (normal, letter) Up to 16.0 ppm (B/W); 9 ppm (Color)
Scan speed (normal, A4) Up to 15.0 ppm (B/W); 8 ppm (Color)
CARTRIDGES AND PRINTHEADS
Technology Laser
Number of print cartridges 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow)
Replacement cartridges (AMS APJ) HP 215A Black LaserJet Toner Cartridge (~1050 yield) W2310A; HP 215A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~850 yield) W2311A; HP 215A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~850 yield) W2312A; HP 215A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~850 yield) W2313A; (EMEA) HP 216A Black LaserJet Toner Cartridge (~1050 yield) W2410A; HP 216A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~1050 yield) W2411A; HP 216A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~850 yield) W2412A; HP 216A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~850 yield) W2413A
Supplies feature HP JetIntelligence Cartridge
PRINT SPEED
Print speed black (normal, letter) Up to 17 ppm
Print speed black (normal, A4) Up to 16 ppm
Print speed colour (normal, A4) Up to 16 ppm
Print speed Print speed up to 17 ppm (black) and 17 ppm (color)
Print speed color (normal, letter) Up to 17 ppm
Print speed black (Landscape, A5) Up to 26 ppm
Print speed black (Portrait, A5) Up to 5 ppm
Print speed color (Portrait, A5) Up to 5 ppm
Print speed color (Landscape, A5) Up to 21 ppm
COPY SPEED
Copy speed (black, normal quality, A4) Up to 16 ppm
Copy speed (colour, normal quality, A4) Up to 16 ppm
Copy speed black (normal, letter) Up to 17 ppm
Copy speed color (normal, letter) Up to 17 ppm
BATTERY AND POWER
Power 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC ( /- 10%), 50 Hz ( /- 3 Hz), 60 Hz ( /- 3 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC ( /- 10%), 50 Hz ( /- 3 Hz), 60 Hz ( /- 3 Hz)(Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier)
Power Consumption Description 313 watts(active printing), 7.4 watts(Ready), 0.7 watts(Sleep), 0.05 (Manual-Off), 0.05(Auto-Off/Manual-On), 1.0 watts(Auto-Off/Wake on LAN)
Power supply type Internal (Built-in) power supply
PRINT TIME
First page out black (letter, ready) As fast as 11.6 sec
First page out black (A4, ready) As fast as 11.8 sec
First page out color (A4, ready) As fast as 13.8 sec
First page out color (letter, ready) As fast as 13.5 sec
First page out black (letter, sleep) As fast as 13.2 sec
First page out black (A4, sleep) As fast as 13.4 sec
First page out color (letter, sleep) As fast as 14.6 sec
First page out color (A4, sleep) As fast as 14.8 sec
PRINTER SPECIFICATIONS
Duty cycle (monthly, letter) Up to 30,000 pages
Envelope feeder No
Functions Print, Copy, Scan, Fax
Print languages HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF
Paper trays, maximum 1
Duty cycle (monthly, A4) Up to 30,000 pages
Paper trays, standard 1
Recommended monthly page volume 150 to 1500
Print technology Laser
Duplex printing Manual (driver support provided)
Warm-up time As fast as 59 sec
Fonts and typefaces 84 scalable TrueType fonts. Additional Font Solutions available at http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Automatic paper sensor No
Printer management HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager
Print colours Yes
Top key features 35-sheet ADF; Energy Efficient; Strong Security; Dualband Wi-Fi
Target user and print volume For teams up to 5 users; Prints up to 1,500 pages/month
SCANNER SPECIFICATIONS
Scan size (ADF), maximum 215.9 x 355.6 mm
Scan file format JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Color scanning Yes
Auto document feeder capacity Standard, 35 sheets
Scanner type Flatbed, ADF
Scan size, maximum 215.9 x 297 mm
Levels of grayscale 256
Scan input modes Front-panel copy, fax; HP Scan software; and user application via TWAIN or WIA
Scan size ADF (minimum) 148.5 x 210 mm
Bit Depth 8-bit (mono); 24-bit (color)
Twain version Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 (Windows 7 or higher)
Duplex ADF scanning No
Software scan file format JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Native scan file format JPG; PDF
Scan technology Contact Image Sensor (CIS)
Scan size, maximum 8.5 x 11.7 in
Scan size (ADF), maximum 8.5 x 14 in
Scan size ADF (minimum) 5.85 x 8.27 in
CERTIFICATION AND COMPLIANCE
ENERGY STAR® certified Yes
Energy Efficiency Compliance EPEAT® Silver; ENERGY STAR® qualified
Electromagnetic Emission Standard CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015 AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Safety Approvals and Requirements EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 A2:2013; IEC 60950-1:2005 A1:2009 A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Class 1 Laser Product); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed.March 27, 2007 Compliance of IEC 60950-1 standard considers all country deviations according to the most recent IECEE CB Bulletin.; Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
Telecom compliance (fax capability) Fax Telecom: ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexico); PTC-200 (New Zealand); other Telecom approvals as required by individual countries. Wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Environmental Mercury Free
Certifications and compliances RCM (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (South Korea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European approvals, CE Marking, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonesia, Singapore, Philippines, etc.
GEOGRAPHIC
Country of origin Made in Vietnam
WARRANTY
Warranty One-year unit exchange warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region.
DIMENSIONS
Dimensions without stand (W x D x H) 420 x 380 x 341.2 mm
Package dimensions (W x D x H) 497 x 398 x 466 mm
Maximum dimensions (W x D x H) 435 x 435 x 343 mm
Minimum dimensions (W x D x H) 16.5 x 15.0 x 13.4 in
Package dimensions (W x D x H) 19.56 x 15.66 x 18.34 in
WEIGHTS
Weight 16.3 kg
Package weight 19.5 kg
Package weight 42.9 lb
CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS
Modem 33.6 kbps
Connectivity, standard Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless, Fax port
Network capabilities Yes, via built-in 10/100 Base-TX Ethernet; authentication via 802.1X
Wireless capability Built-in 802.11 b/g/n; authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.1X; encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Mobile printing capability HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing
Network protocols, supported TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Plug and play Auto Wireless Connect
FAX SPECIFICATIONS
Auto redial Yes
Speed dials, maximum number Up to 120 numbers
Fax memory Up to 1300 pages
Polling Yes (receive only)
Fax forwarding Yes
Broadcast locations 119
Fax delayed sending Yes
Faxing Yes
Junk fax barrier Yes, CSID matching only (Caller ID not supported)
Remote retrieval No
Auto fax reduction supported Yes
PC interface supported Yes
Telephone handset supported Yes
Distinctive ring detection supported Yes
Fax telephone mode supported Yes
Fax memory Up to 1300 pages
SYSTEM COMPONENTS
Control panel 2-line LCD with 26 buttons (0~9 digitals, Star, Pound, Left, Right, OK, Cancel, Back, Main Setup, wireless, Color copy, Mono copy, Copy amount, Dark/light, Copy setup, Start Fax, Redial) and 3 indicator light (Ready, Error, Wireless)
PROCESSOR
Processor speed 800 MHz
SCAN RESOLUTION
Scan Resolution, Hardware Up to 300 x 300 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed)
Enhanced scanning resolution Up to 300 x 300 dpi (ADF); up to 1200 x 1200 dpi (Flatbed)
Scan Resolution, Optical Up to 300 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed)
MEMORY
Memory 256 MB DDR, 128 MB Flash
Memory, maximum 256 MB DDR, 128 MB Flash
BOX CONTENTS
Cable included Yes, 1 USB; Yes, 1 phone cord.
FAX SPEED
Fax transmission speed 33.6 kbps (maximum); 14.4 kbps (default)
Fax transmission speed 3 sec per page
SUPPORTED PRINTING MEDIA
Media sizes supported Letter(216 x 280); Legal(216 x 356); Executive(184 x 267); Oficio 8.5x13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195x270); 16K 184x260mm(184x260); 16K 197x273mm(197x273); Postcard(JIS)(100 x 147); Double Postcard(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch(98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148)
Media size, tray 1 Letter(216 x 280); Legal(216 x 356); Executive(184 x 267); Oficio 8.5x13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195x270); 16K 184x260mm(184x260); 16K 197x273mm(197x273); Postcard(JIS)(100 x 147); Double Postcard(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch(98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148)
Media weight, supported 60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver.
Media types Paper (bond, brochure, colored, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock
Media weight (tray 1) 60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver.
Media weights, supported, ADF 70 to 90 g/m²
Media sizes, custom 76 x 127 to 216 x 356 mm
Media sizes supported, key 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Media sizes supported, key 10 x 15 cm; A4; Envelopes
Media size (ADF) A4; LTR; LGL
Media weight, supported 16 to 43 lb (Uncoated/Matte, recommended), however up to 47 lb Postcards and 53 lb HP Matte is allowed in the driver; 16 to 43 lb (Coated/Glossy, recommended), however up to 47 lb Postcards and 59 lb HP Glossy is allowed in the driver.
Media sizes supported Letter(8.5 x 11); Legal(8.5 x 14); Executive(7.2 x 10.5); Oficio 8.5x13(8.5 x 13); 4 x 6(4 x 6); 5 x 8(5 x 8); A4(8.3 x 11.7); A5(5.8 x 8.3); A6(4.1 x 5.8); B5(JIS)(7.2 x 10.1); B6(JIS)(5 x 7.2); 10x15cm (3.9 x 5.9); Oficio 216x340 mm(8.5 x 13.4); 16K 195x270mm(7.6 x 10.6); 16K 184x260mm(7.2 x 10.2); 16K 197x273mm(7.8 x 10.7); Postcard (JIS)(3.9 x 5.8); Double Postcard(JIS)(5.8 x 7.9); Envelope #10(4.1 x 9.5); Envelope Monarch(3.9 x 7.5); Envelope B5(6.9 x 9.8); Envelope C5(6.4 x 9); Envelope DL(4.3 x 8.7); A5-R(8.3 x 5.8)
Media weights, supported ADF 18.5 to 24 lb
Media sizes, custom 3 x 5 to 8.5 x 14 in
SYSTEM REQUIREMENTS
Minimum System Requirements for Macintosh Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); 200MB HD; Internet required for download; USB
Minimum System Requirements Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
FAX RESOLUTION
Fax resolution Up to 300 x 300 dpi
Resolution (black and white, standard mode) 203 x 98 dpi
Fax resolution black Up to 203 x 196 dpi
Resolution (black and white, superfine mode) Up to 300 x 300 dpi
Resolution (black photo grayscale) 300 x 300 dpi (halftone)
SOFTWARE AND APPLICATIONS
Driver updates Latest supported operating systems and print drivers available at http://www.hp.com/support/ljM178MFP
Downloadable software From 123.hp.com/laserjet: HP Easy Start (Guided Software Install for Windows); From 123.hp.com: HP Smart for Windows and Mac; From HP.com for Windows OS, Full-solution software and drivers; Basic-solution software and drivers (with installer); Product Documentation and Support; For Mobile OS See HP Mobile Printing (http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html). From In-OS app stores: HP Smart; HP recommended printer drivers and software; From HP.com for printer administrators: Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Universal Print Drivers (PCL6, PS); Linux/Unix Print Drivers; SAP (PS Print Drivers); HP Web JetAdmin Software (HP SNMP Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager
Mac compatible Yes
Software included No CD (Software is not included In-Box), Downloadable Software only from hp.com, http://123.hp.com/laserjet or 123.hp.com
SUPPORTED OPERATING SYSTEMS
Compatible Operating Systems Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14)macOS Catalina(v10.15); 200MB HD; Internet required for download; USB. Linux (For more information, see https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Unix (For more information, see http://www.hp.com)
Compatible network operating systems Windows® 10, 8, 8.1, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); 200 MB HD; Internet required for download; USB. Linux (For more information, see https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Unix (For more information, see http://www.hp.com)
Operating system (supported note) Not supportingWindows® XP (64-bit) and Windows Vista® (64-bit); Compatible Operating Systems are not supported with INBOX software, but downloadable from online; Full solution software available only for Windows 7 and newer; Windows Server OS install driver only; Windows RT OS for Tablets (32 & 64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS; Linux systems use in-OS HPLIP software
PRINT RESOLUTION
Print quality black (normal) Up to 600 x 600 dpi
Print quality black (best) Up to 600 x 600 dpi
Print quality color (best) Up to 600 x 600 dpi
Print resolution color (normal) Up to 600 x 600 dpi
RACK AND POWER SPECIFICATIONS
Typical electricity consumption (TEC) number ES: 0.203 kWh/Week; BA: 0.531 kWh/Week
Number of users 1-3 Users
PRINT AREA
Maximum print area 206 x 346 mm
Right margin (A4) 5 mm
Top margin (A4) 5 mm
Bottom margin (A4) 5 mm
Left margin (A4) 5 mm
DIGITAL SENDER SPECIFICATIONS
File formats, supported PDF; JPG
ADVANCED FEATURES
Scanner advanced features HP Scanning software; 35-sheet Automatic Document Feeder (ADF) for unattended scanning of multiple pages; automatic scan cropping; Scan to Google Drive/Drop box (PC); Scan to FTP(PC); Scan to Microsoft One Drive, Share Point (PC); Save as editable file (text, PDF)
Copier smart software features Up to 99 multiple copies, Reduce/Enlarge from 25 to 400%, Fit to page, Customizable copy presets (two or four pages to one page), Contrast (lighter/darker), ID copy, Optimize copy selection (with presets: autoselect, mixed, printed picture, text)
Printer smart software features Wireless direct printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certified, HP Auto-On/Auto-Off technology, HP Smart App, Smart task shortcuts in HP Smart App, HP JetAdvantage Secure Print
Fax smart software features Auto redialing, delayed sending, fax forwarding, TAM interface, distinctive ring detection, cover page wizard (Software only), block fax, billing codes, poll receive, fax activity reports, dial prefix setting
Energy savings feature technology HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology
COPIER SPECIFICATIONS
Copies, maximum Up to 99 copies
Copy reduce / enlarge settings 25 to 400%
Copier scaling (ADF) 25 to 400%
Copier settings Number of copies; Reduce/Enlarge; Lighter/Darker; Optimize; Paper; Multi-page copy; Collation; Draft Mode; Image Adjustment; Set as New Defaults; Restore Defaults
SECURITY MANAGEMENT
Security management Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3
MULTIMEDIA AND INPUT DEVICES
Fax phone TAM interface supported Yes
Resolution 1200 dpi optical sensor
PRODUCT DESCRIPTION
Product description disclaimer Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.

More at:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

ប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017។ជាផ្នែកនៃប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទិម ឈ្មោះប៉ាស៊ីហ្វិកស៊ីស្ទឹមត្រូវបានប្តូរទៅប៉ាស៊ីហ្វិកកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់បន្តដ៏មានសក្តានុពលទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធ
ដ៏មានប្រសិទ្ធឹភាពវិញ។

Pacific Computer was established in 2017 as Pacific Systems. The name Pacific Systems was later changed to Pacific Computer to reflect the changing role of the company from being a pure reseller into a system solution provider.

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានរក្សាការសំងាត់ និងធានាថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឡើយ។ បើសិនជាលោករកឃើញថា មានការប្រើប្រាស់ពត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនៅកន្លែងផ្សេងសូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះ រឺការបង្កើតគណនីនៅលើ Pacific Computer មានន័យថា លោកអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ និងភាពចាំបាច់របស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំហើយ។ ពត៌មានដូចបានរៀបរាប់និងត្រូវបានរក្សា ការសំងាត់។ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធអោយប្រើប្រាស់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម..៖

 • លោកអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសីលធម៌
 • ហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Pacific Computer រឺគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងឯកជនណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតិដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ
 • លេខទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានត្រូវធានាថាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចក្លែងបន្លំបានឡើយ
 • រាល់ផលិតផលទាំងអស់ គឺជាផលិតផលពិត ឥតក្លែងបន្លំ ទាំងគុណភាព តំលៃ និងរូបរាង
 • តំលៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សមស្របលើទីផ្សារ
 • ដាក់តំណរភ្ជាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ បើសិនជាលោកប្រើប្រាស់អត្ថបទ រឺពាក្យពេចន៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ប៉ាស៊ីហ្វិក កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកលក់

Tel: (855) 23-219-289

HP: (855) 85-219-289

HP: (855) 16-219-289

HP: (855) 12-889-720

HP: (855) 68-889-720

ផ្នែកសេវាកម្ម

HP: (855) 93-219-289

HP: (855) 99-219-289

អាស័យដ្ឋាន

#56 AB, St. 105 BKKIII, Phnom Penh, Cambodia.

តាមដានយើងខ្ញុំ

Copyright © PACIFIC.COM.KH 2018